Aktualności

To jest archiwalna wersja strony z dnia 21.05.2021, 15:40.
Zmieniona z powodu: błąd

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska 
                                                                                                          Ostrów Mazowiecka, 17 maja 2021 r.

************************************************************************************************************************************

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2021


W styczniu 2021 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2021 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2020.
PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska
********************************************************************************************************************************** ****

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 –2022

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Więcej informacji pod linkiem Wyprawka Szkolna 2020-2022

p.o. dyrektor CUW
Barbara Szczapa

Ostrów Mazowiecka, 25 sierpnia 2020 r.
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021
Dokument oglądany razy: 10
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 21.05.2021, 15:38
Wydruk ze strony: cuw.ostrowmaz.pl z dnia: 20.10.2021 06:40:54
www.MegaBIP.pl