RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Aktualności

„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej przypomina, że podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2021/2022 z pomocy mogą skorzystać uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Zgodnie z zarządzeniem nr 89/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca  2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 wnioski wraz z załącznikami – należy złożyć w terminie do 30 września 2021 r.

Więcej informacji na temat programu oraz wnioski wraz załącznikami pod linkiem: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020-2022

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 lipca 2021 r. 

**************************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Agnieszka Krajewska, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.
W wyniku postępowania konkursowego p. Agnieszka Krajewska uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Agnieszka Krajewska posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska


Ostrów Mazowiecka, dnia 31 maja 2021 r.

***********************************************************************************************************************

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska 

Ostrów Mazowiecka, 17 maja 2021 r.

***********************************************************************************************************************

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2021


W styczniu 2021 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2021 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2020.
PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.
Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

*************************************************************************************************************************

IFORMACJA

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) biuro będzie nieczynne.

Dyrektor CUW
Wioletta Ogonowska

Ostrów Mazowiecka, 9 grudnia 2020 r.

*************************************************************************************************************************

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 –2022

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–7, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Więcej informacji pod linkiem Wyprawka Szkolna 2020-2022

p.o. dyrektor CUW

Barbara Szczapa

Ostrów Mazowiecka, 25 sierpnia 2020 r.

*************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi - szkół, przedszkoli, miejskich instytucji kultury, instytucji współpracujących,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu własnym i wszystkich pracowników Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, życzę Państwu i Państwa Rodzinom wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha, ale przede wszystkim życzę Wam wiosny w sercu! Wesołych Świąt!

 

Danuta Włodarczyk – dyrektor CUW

                        Wielkanoc 2020                                 

Ostrów Mazowiecka, 3 kwietnia 2020 r.

************************************************************************************************************************

Praca biura CUW w obliczu zagrożenia koronawirusem

W obliczu zagrożenia epidemią oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów, tj. pracowników obsługiwanych przez CUW jednostek oświatowych oraz miejskich instytucji kultury - apelujemy o ograniczenie wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

W razie potrzeby prosimy o kontakt:
• telefoniczny pod numerami (29) 67 998 21 (do 25)
• za pośrednictwem poczty elektronicznej: cuw@ostrowmaz.pl lub do merytorycznych pracowników – zakładka: Informacje podstawowePracownicy

Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Dyrektor CUW 

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 13 marca 2020 r. 

**********************************************************************************************************************

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2020

W styczniu 2020 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona zostanie dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 2020 rok dla miejskich przedszkoli, z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa będzie kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2019.

PKD obliczona została zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.

Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona będzie dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 8 stycznia 2020 r.

*************************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Anna Laskowska, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.
W wyniku postępowania konkursowego p. Anna Laskowska uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Anna Laskowska posiada odpowiednie wykształcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 12 grudnia 2019 r.

*************************************************************************************************************************       

 DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk

   

Ostrów Mazowiecka, 29 listopada 2019 r.                 

 *************************************************************************************************************************

 Program rządowy „Wyprawka szkolna” w 2019 roku


Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
W roku 2019 program kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne
do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Więcej informacji pod linkiem Wyprawka szkolna 2019

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 3 września 2019 r.

***************************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Marta Jasionowska, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.
W wyniku postępowania konkursowego p. Marta Jasionowska uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Marta Jasionowska posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 5 sierpnia 2019 r.

**************************************************************************************************************************

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 22 lipca 2019 r.

*************************************************************************************************************************

Kumunikat Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka:

W jakim kierunku mamy iść #kierunekostrówmazowiecka

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk 

Ostrów Mazowiecka, 25  czerwca 2019 r. 

************************************************************************************************************************

Prezydent RP ogłosił żałobę narodową

Dzisiaj, tj. 18 stycznia 2019 r. od godziny 17.00 do jutra do godziny 19.00 obowiązuje w całym kraju żałoba narodowa po śmierci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk 

Ostrów Mazowiecka, 18 stycznia 2019 r.

***********************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości, nabór nie został rozstrzygnięty.


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że kandydaci nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 18 stycznia 2019 r.

****************************************************************************************************************

Informacja o wyborze wykonawcy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

informuje

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2019” wyłoniono niżej wymienionych wykonawców:

1. Część 1 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Mimar” Maria Głębocka, ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 3.575,59 zł

2. Część 2 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy, „Sigma” Joanna Rąpała ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna za cenę brutto 8.680,12 zł

3. Część 3 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Firma Handlowa „RAMIS” Krzysztof Swaczyna ul. Harcerska 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 1.425,30 zł

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 31 grudnia 2018 r. 

**************************************************************************************************************

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 31 grudnia 2018 r.

***************************************************************************************************************

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza


do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2019”

Informacja dodatkowa: w części nr 2 (tusze i tonery) proszę uwzględnić ceny towarów oryginalnych (nie zamienników). 

W związku z powyższym ustalamy nowy termin na 21 grudnia 2018 r. do godz. 16:00

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 20 grudnia 2018 r.

***************************************************************************************************************

Informacja o wyborze wykonawcy 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

informuje 

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2019" wyłoniono niżej wymnienionych wykonawców:

1. Część I - INCOVEST Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, ul. Cicha 12 za cenę brutto 300,00 zł miesięcznie. 

2. Część II - Salud Seguridad en la Trabaja BHP - Szkolenia Leszek Ładziński, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 40/10 za cenę brutto 20,00 zł od jednej osoby.

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 19 grudnia 2018 r.

***************************************************************************************************************

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza

do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2019”

Szczegóły zaproszenia znajdują się w zakładce Zamówienia Publiczne - Materiały biurowe 2019

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 17 grudnia 2018 r.

*************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płacowych do zatrudnienia wybrana została:

p. Urszula Kulesza, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że kandydat spełnia wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.
W wyniku postępowania konkursowego p. Urszula Kulesza uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Urszula Kulesza posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. płacowych.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 14 grudnia 2018 r.

************************************************************************************************************

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a


nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

                                                       Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2018 r.

************************************************************************************************************

Zaproszenie do składania ofert
(rozeznanie cenowe)


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.


Centrum Usług Wspólnych, ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2019”

Termin złożenia oferty: 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00

Druk oferty: PDF

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

                                                                                 Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2018 r.

**************************************************************************************************************

Program rządowy „Wyprawka szkolna” w 2018 roku


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:


1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,


– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Więcej informacji pod linkiem Wyprawka szkolna 2018

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

                                                                                  Ostrów Mazowiecka, 1 października 2018 r.

**************************************************************************************************************

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza


do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2018”

Informacja dodatkowa: w części nr 2 (tusze i tonery) proszę uwzględnić ceny towarów oryginalnych (nie zamienników).

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 14 marca 2018 r.

*************************************************************************************************************           

  Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
zaprasza

do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2018”

Szczegóły zaproszenia znajduja się w zakładce Zamówienia Publiczne - CUW 2018

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, 13 marca 2018 r.

*****************************************************************************************************************

Zaliczkowe stawki dotacji dla uczniów przedszkoli niepublicznych na rok 2018.

W styczniu 2018 roku oraz w miesiącach następnych, na każdego ucznia niepublicznego przedszkola naliczona została dotacja podstawowa w wysokości 75% (art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wartości PKD na 2018 rok dla przedszkoli (podstawowej kwoty dotacji), z tym że na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość dotacji równa jest kwocie subwencji określonej w metryczce subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2017.

PKD obliczone zostało zgodnie z zapisem art. 12 w/w ustawy.

Na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (art. 15 w/w ustawy) naliczona jest dotacja (poza kwotą podstawowej dotacji) w wysokości określonej na podstawie parametrów metryczki dla miasta Ostrów Mazowiecka na 2017 rok.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisu art. 43 w/w ustawy.
                                                           Dyrektor CUW
                                                         Danuta Włodarczyk
                           

Ostrów Mazowiecka, dnia 15 stycznia 2018 r.

***********************************************************************************************************************

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 „Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2018 ”.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

Ogłoszenie i załaczniki 

                                              Dyrektor CUW
                                                      Danuta Włodarczyk

                                                                                  Ostrów Mazowiecka, dnia 8 grudnia 2017 r.

************************************************************************************************************************                                                                 

 Program rządowy „Wyprawka szkolna 2017”

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” można uzyskać wsparcie finansowe do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
W roku 2017 program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Wyprawka szkolna 2017 - informacja

                                                                                   Dyrektor CUW
                                                                                   Danuta Włodarczyk

                                                                            Ostrów Mazowiecka, dnia 7 sierpnia 2017 r.

**********************************************************************************************************************

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płacowych do zatrudnienia wybrana została:

p. Marzena Heronimek, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 18 ofert pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 6 kandydatów spełnia wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania.

W wyniku postepowania konkursowego p. Marzena Heronimek uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Marzena Heronimek posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. płacowych.

Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, dnia 6 lipca 2017 r.

********************************************************************************************************************

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej
informuje,
że ze względów organizacyjnych przedłuża się termin składania ofert
na stanowisko urzędnicze ds. płacowych
do dnia 30 czerwca 2017 roku, do godz. 12.00.

19 czerwca 2017 r. 

********************************************************************************************************************

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych

                                                                                                                         05 czerwca 2017 r.

******************************************************************************************************************

13 kwietnia 2017 r.

******************************************************************************************************************

Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej

    Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej powstało w wyniku zmiany nazwy Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej (powołanego uchwałą Nr XVIII/114/1991 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 1991 roku) na mocy uchwały Nr XXV/180/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r.
   Zgodnie z uchwałą Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. Centrum realizuje wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. miejskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – zgodnie z zapisami statutowymi Centrum.
Centrum prowadzi również wspólną obsługę miejskich jednostek kultury takich jak Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w zakresie określonym w porozumieniach zawartych pomiędzy Centrum a tymi jednostkami w dniu 2 stycznia 2017 r.

Centrum jest jednostką budżetową miasta Ostrów Mazowiecka..

Do głównych zadań Centrum należy:

 1. pomoc w sporządzaniu projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek;
 2. realizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach;
 3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 4. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości ;
 5. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 6. obsługa finansowo-księgowa Pracowniczego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obsługiwanych jednostkach, w tym wypłata świadczeń;
 7. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych obsługiwanych jednostek, w tym m.in. rozliczanie płatności za żywienie w przedszkolach miejskich oraz opłat za wychowanie przedszkolne;
 8. obsługa bankowa wszystkich rachunków bankowych należących do obsługiwanych jednostek;
 9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;
 10. sprawozdawczość (w pełnym zakresie), czyli sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych przewidzianych w obowiązującym prawie, w tym deklaracji podatkowych, deklaracji i innych dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, informacji PFRON;
 11. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i obsługiwanych instytucji kultury;
 12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych,
 13. obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Centrum;

Z upoważnienia Burmistrza Miasta:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, w tym baza danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka;
 2. naliczanie i rozliczanie dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie naszego miasta;
 3. rozliczanie dotacji celowych realizowanych w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna, zakup podręczników i pomocy edukacyjnych, inne)

Dyrektor CUW  
Danuta Włodarczyk

2 stycznia 2017 r. 

*****************************************************************************************************************

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

5 grudnia 2016 r. 

******************************************************************************************************************

INFORMACJA


     Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 biuro będzie nieczynne, ponieważ  wszyscy pracownicy wezmą udział w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy

                                                         Dyrektor MZOJO
                                                       Danuta Włodarczyk

21 listopada 2016 r.

******************************************************************************************************************

DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, wskazanym w uchwale Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz miejskich instytucji kultury jako jednostka obsługująca od 1 stycznia 2017 r.

10 listopada 2016 r. 

*****************************************************************************************************************

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Marta Rojek, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Marta Rojek uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Marta Rojek posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości

                                                                                                     Dyrektor MZOJO
                                                                                                   Danuta Włodarczyk

 22 sierpnia 2016 r.

*****************************************************************************************************************

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych do zatrudnienia wybrana została:

p. Barbara Szczapa, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Barbara Szczapa uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Barbara Szczapa posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. kadrowo – administracyjnych.

                                                                                                      Dyrektor MZOJO
                                                                                                   Danuta Włodarczyk

      22 sierpnia 2016 r.

****************************************************************************************************

Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"


W ramach programu pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabo słyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
       W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
        Przepisu tego nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. l ustawy o systemie oświaty.
Szczegóły dotyczące wysokości dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych znajdują się TUTAJ.

Wniosek
Aby uzyskać pomoc w ramach programu Wyprawka szkolna 2016, niezbędne jest złożenie do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, wniosku w terminie do 9 września 2016 r.
Wniosek mogą złożyć:
1) rodzice ucznia,
2) prawni opiekunowie,
3) rodzice zastępczy,
4) osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
5) pełnoletni uczeń.

Za zgodą w/w osób dokument może zostać złożony również przez inne osoby, np. przez nauczyciela, pracownika socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).

Dyrektor szkoły zwraca wnioskodawcom koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, po otrzymaniu dowodów zakupu, do wysokości pomocy określonej szczegółowo w § 3 Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045).

Dowodem zakupu może być:
a) imienna faktura VAT (wystawiona na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych),
b) rachunek, (wystawiony na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych),
c) paragon,
d) oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów, koszt zakupu będzie zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) nazwę i adres szkoły,
3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
5) kwotę zakupu,
6) datę zakupu,
7) czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045);

Załączniki:
1. Wniosek.
2. Oświadczenie.

29 lipca 2016 r. 

******************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************


06.05.2016 r.

AktualnościOpublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 21.07.2021
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 09.12.2020
Dokument oglądany razy: 144 513