RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy

O Nas

O nas

Miejski Zakład Obsługi jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, jest jednostką budżetową miasta Ostrowi Mazowieckiej , powołany Uchwałą Nr XVIII/114/1991 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 1991 roku do obsługi finansowo-księgowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka.


Do zadań Zakładu należy obsługa finansowo-księgowa miejskich jednostek oświatowych a w szczególności:


1. sporządzanie projektów planów finansowych
2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
3. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
4. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
5. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
6. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
7. obsługa finansowo-księgowa rachunków wyodrębnionych jednostek oświatowych,
8. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
10. sporządzanie sprawozdań finansowych.
11. sporządzanie w sposób i w terminach przewidzianych w stosownych przepisach:
- sprawozdań określonych w przepisach o statystyce,
- ewidencji i deklaracji podatkowych,
- deklaracji i innych dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, informacji PFRON,
12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.
13. Obsługa stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
14. prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej
15. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.

AktualnościOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Anna Łępicka
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 385