RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie linku do http://isap.sejm.gov.pl/

WYBRANE AKTY PRAWNE

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. Zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. Zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r.Nr 50, poz.398)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. Zm.).
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49 poz. 463 z późn. Zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. Zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128 ,poz.861),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. N r 157poz. 1240.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1241).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14 poz. 114 z późn. Zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz.103)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. 115 poz. 781 z późn. Zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 322).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1080 ).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.09 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.09 z sprawie chorób zawodowych.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157, poz. 1241).


Opublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Anna Łępicka
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 032