RSS
A A A K
SmodBIP

Wyprawka szkolna 2011

 

Wyprawka szkolna 2011″

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PROGRAMU

WYPRAWKA SZKOLNA 2011”

Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum  na rok szkolny 2011/2012r.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie  pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 zł. netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania itp. 

Pomoc w formie dofinansowania  zakupu podręczników – bez względu na dochód - mogą również otrzymać uczniowie słabo widzący, niedosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wartość pomocy nie może przekraczać:

- 180. – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej

- 325 – dla ucznia klasy III gimnazjum

- 210 – dla ucznia słabo widzącego, niedosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego naukę w klasach IV-VI szkoły podstawowej

- 315 - dla ucznia słabo widzącego, niedosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego naukę w zasadniczej szkole zawodowej,

- 390 - dla ucznia słabo widzącego, niedosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego naukę w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012

           TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA

15 WRZEŚNIA 2011r

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkół jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce ogłoszenia miejskich jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej www.mzojo.ostrowmaz.pl w zakładce „wyprawka szkolna 2011”

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – jedynie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej o korzystaniu ze świadczeń.

 2. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  1. Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku – dotyczy osób zatrudnionych,

  2. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

  3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

  4. Decyzja przyznaniu dodatku mieszkaniowego(kserokopia),

  5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego z MOPS(kserokopia),

  6. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego(kserokopia),

  7. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

  8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

  9. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

 3. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.

 4. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie RACHUNKU LUB FAKTURY VAT za zakupione podręczniki.

 5. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty są zwracane rodzicom/prawnym opiekunom, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

Wszelkie pytania proszę kierować do sekretarza szkoły bądź dyrektora MZOJO. Tel.29 6441494

DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych

w Ostrowi Mazowieckiej 

Anna Łępicka

* Rozporządzenie Rady Ministrów PDF

* Wniosek na wyprawkę DOC PDFOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 16.06.2011
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 16.06.2011
Dokument oglądany razy: 3 838