RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetargu nieograniczonego

(zamieszczone w BZP w dniu 4.08.2011, nr 230774-2011

Miejskie Przedszkole Nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Batorego 16

07-300 Ostrów Mazowiecka


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługę cateringową dla 35 dzieci w wieku 6 lat, które będą uczęszczać w roku szkolnym

2011/2012 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej


Wspólny Słownik Zamówienia: 55321000-6

Termin wykonania zamówienia: 1.09.2011 – 30.06.2012

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.ostrowmaz.pl; www.mzojo.ostrowmaz.pl


Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest:

Danuta Żyjewska 48 29 7453551, 0 501393057


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.08.2011 do godz.12.00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 23.08.2011 o godz.12.30. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 ze zm.) - zwana dalej „PZP”, spełniający warunki i wymagania określone w SIWZ oraz w art.22 ustawy PZP.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

  1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy PZP.

  1. Zdolność techniczna

Wykonawca posiadania odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena – 100%

Ostrów Mazowiecka, dnia 4.08.2011 r.


Załączniki:

  1. SIWZ -  DOC PDF 

  2. Formularz oferty - DOC PDF

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - DOC PDF 

  4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  - DOC PDF

  5. Wzór umowy   - DOC PDFOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 04.08.2011
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 04.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 180