RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

W ramach realizacji projektu w szkołach można finansować:

 • zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych;

 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Szczegółowe zapisy zawarte są w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” strona http://pokl.mazowia.eu/projekt-systemowy-indywidualizacja-procesu-nauczania-i-wychowania-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych/projekt-systemowy-indywidualizacja-procesu-nauczania-i-wychowania-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych.html

W Ostrowi Mazowieckiej do projektu zgłosiło się 4 szkoły podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 39

 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Grota Roweckiego 6

 3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska 4

 4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną obecnie czeka na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, co pozwoli uszczegółowić terminy i zakres podejmowanych działań. Dzięki przystąpieniu do projektu Miasto ma możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych w wysokości 304.956,55 zł. na realizację 3.951 godzin, dodatkowych zajęć dla dzieci mających trudności m.in. w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych. Na zakup doposażenie bazy dydaktycznej szkoły przewidziana została kwota 48.141,55 zł. Zarówno zatrudnianie osób prowadzących zajęcia jak i zakupy związane z doposażeniem bazy prowadzone będą w trybie zamówień publicznych.  

W ramach realizacji projektu aplikujące szkoły uzyskają środki finansowe służące zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci:

- szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 • mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych

 • mających trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych

 • z innymi potrzebami.

Przyjętym w założeniach projektu standardem jest: 

 • przeprowadzenie minimum dwóch rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III do 69 uczniów;

 • przeprowadzenie co najmniej 4 rodzajów zajęć w szkołach liczących w klasach I-III 70 uczniów i więcej.

Jednocześnie obligatoryjnie został określony wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć - nie mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego. W ramach realizacji projektu możliwe jest także doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – jednak zapotrzebowanie na sprzęt i materiały musi być spójne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów w danej szkole.

Po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, co wiąże się z akceptacją i przyjęciem założonych w projekcie działań, zostanie opracowany i udostępniony ostateczny harmonogram zajęć i zakupu sprzętu.

Dyrektor MZOJO

Anna ŁępickaOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 15.09.2011
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 15.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 249