RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wniosku na wyprawkę szkolną

Wyprawka szkolna 2012

 WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 6 kwietnia przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W tym roku zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Podwyższenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwolić na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników rodzinom około 45% pierwszoklasistów. Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3-4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnychOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 15.06.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 15.06.2012
Dokument oglądany razy: 855