RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie oferty i wzoru umowy

remontu sali lekcyjnej w GP Nr 1 - 25.06.2012r.

 Zapytanie ofertowe 1/2012

Dotyczy: postępowanie mające na celu wybór wykonawcy remontu sali lekcyjnej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

Dyrektor

Gimnazjum Publicznego Nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39 ,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 14000 Euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty według załącznika nr 1 należy składać w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i nr telefonu wykonawcy oraz opisem: „Remont sali lekcyjnej Nr 14” .

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać do 25 czerwca 2012 roku, do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) ul. Partyzantów 39 Ostrów mazowiecka.

Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2012 oku, o godzinie 12.15 w siedzibie Zmawiającego.

Zamawiający poinformuje oferentów o wyborze Wykonawcy do końca dnia 26 czerwca 2012 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 14 w budynku szkoły położonym przy ulicy Partyzantów 39 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. -wap. na ościeżach szer. do 15 cm – obmiar = 10 m, zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o pow. podłogi 5 m2 – obmiar – 49,875 m2 ,odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.wapiennej naścianach, filarach, pilastrach – rysy ścian obmiar = 10,250 m 2, naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m 2, gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych naścuanach i stropach zaprawą cementową – obmiar – 10,25 m 2, uzupełnienie tynków zwyk. wew. kat.III z zapr. cementowo – wapiennych na ścianach i słupkach prostokątnych na podł. z cegły i pustaków (do 5 m2) – obmiar = 10,25 m2, wykonanie pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzednio zamurowanymi cegłami lub dachówkami – po zdemontowanych listwach obmiar 28 m, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 2 – obmiar =10,25 m 2, przygotowanie starego podłożą pod docieplenie metodą lekką – mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 99,872 m2, wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstw. na suficie z elem. pref. i bet. wylewanych – obmiar = 49,875 m2, wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych – obmiar = 49,997 m2, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – obmiar = 49,875 m2, dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem - obmiar 49,997 m2, dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem – obmiar = 39,479 m2, rozebranie posadzek z deszczułek – obmiar 49,875 m2, czyszczeni ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych obmiar = 49,875 m2, remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko – obmiar = 49,875 m2, wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16A 2 bieg. ze stykiem uziemiającym – 3 sztuki, wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztuk lub rastrem demontaż i powtórny montaż obmiar = 6 szt., samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynku pod parkiet – obmiar = 49,875m2, położenie posadzki drewnianej układanej na klej – lakierowanie posadzek obmiar = 49m2.

Termin wykonania zamówienia: 14.08.2012

Wszelkie informacje na temat robót można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 29 7452834.

Osoba upoważniona do kontaktu: Renata Subda – sekretarz szkoły.

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  2. pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych.

  3. Oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono wobec niego upadłości.

Kryterium wyboru oferty:

  1. cena – 100%

Załączniki:

- oferta

- wzór umowy  Opublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 15.06.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 15.06.2012
Dokument oglądany razy: 1 445