RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu stron www

realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania

 Informacja

o stopniu realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” realizowanego w latach 2011 -2013

Miasto Ostrów Mazowiecka od 01.09.2011 r. realizuje projekt systemowy: pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”.

Projekt realizowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych  poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III, na który miasto otrzymało 304.956,55, która na dzień 30 czerwca 2012 roku rozliczona została w wysokości 66.434,40 zł.

Na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatkowana została kwota – 112.400,32 ( rozliczona 26.343,60 zł. pozostała kwota zostanie rozliczona we wniosku o płatność za okres od 1.04 – 30.06.2012r). Łącznie zrealizowano 1.920 godzin zajęć pozalekcyjnych, z tego:

1. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 389 godzin;
2. dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych– 364 godziny,
3. 206 godzin logopedii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. 222 godziny zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
5. dla uczniów i uczennic wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 120 godzin
6. dla dzieci z wadami postawy – 359 godzin

7. dla uczniów i uczennic wybitnie uzdolnionych plastycznie – 58 godzin

8. dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych plastycznie – 60 godzin.

Dzięki dofinansowaniu zakupiono również liczne pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć, na łączną kwotę: 29.256,54. zł. Wśród pomocy znalazły się m.in. programy multimedialne do diagnozy logopedycznej, wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, gry edukacyjne, książki oraz zestaw komputerowy. Dzięki pomocy również sale dydaktyczne, w których odbywają się zajęcia, zostały wyposażone kolorowe w meble, stoliki i krzesełka na łączną kwotę 10.834,26.

Ponadto planuje się zakup dalszych pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 34.515,75 złotych. Kwota ta która została zaoszczędzona w wyniku rozstrzygniętych przetargów na zakup usług edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. Zakup będzie możliwy po uzyskaniu akceptacji MJWPU.

Łącznie w projekcie udział bierze 145 uczniów i 139 uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęcia na których systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności matematyczno – przyrodnicze, zajmując czołowe miejsca w konkursach na szczeblu szkolnym i gminnym, poprawiają technikę czytania i pisania, podnoszą kompetencje językowe. Dzięki zajęciom mają szansę na zmiany psychiczne przez co stają się bardziej otwarte, zwiększają swoją aktywność w czasie lekcji, zwiększa się im poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Na zajęciach promowane są postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć.

Realizacja projektu przyczynia się również do podniesienia jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom dzieci na I etapie edukacyjnym, którzy chętnie włączają się w mierzenie efektów prowadzonych działań i chętnie rozmawiają o postępach swoich dzieci.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać na stronach ostrowskich szkól podstawowych:

- www.sp1.ostrowmaz.pl, www.korczaksp3.ostrowmaz.pl, www. bip.zsp2.ostrowmaz.pl

- www.dwojka.ostrowmaz.plOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 1 364