RSS
A A A K
SmodBIP

Wyprawka szkolna 2012

 WYPRAWKA SZKOLNA 2012

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175, poz.1362 ze zm) – 351 zł. z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,

  2. uczniom klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

  3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. zdarzenie losowe, niepełne rodziny, długotrwała choroba) z wyłączeniem uczniów klas I,

  4. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wnioski w tej sprawie należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 10 września 2012 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników następi po okazaniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna).

Druki wniosków można odebrać w sekretariacie szkoły, w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. 3-go Maja 66, pokój nr 1, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki:

- Wniosek wyprawka szkolna 2012 doc. pdf. 

- Uchwała Nr 93/2012  pdf.

- Rozporządzenie Rady Ministrów pdf. 

- Program "Wyprawka szkolna" pdf.

Dyrektor MZOJO

Anna ŁępickaOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 08.08.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 08.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 243