RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki przetargu

 Ostrów Mazowiecka: Usługa cateringowa dla 35 dzieci w wieku 6 lat, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Numer ogłoszenia: 325080 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288036 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7453551, faks 0-29 745 11 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa dla 35 dzieci w wieku 6 lat, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do Miejskiegop Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 35 dzieci w wieku 6 lat, które będą uczęszczać do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w rok szkolnym 2011/2012. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 35 dzieci. 3. Wartość kaloryczna posiłków : 1400 - 1700 kcal. 4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach : - śniadania - godz. 8.45 - 9.15, obiad - 11.30 - 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15 5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01.09.2012r do 30.06.2013- 213 dni tj. maksymalnie 7.455 śniadań, 7.455 obiadów dwudaniowych, 7.455 podwieczorków. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej . 7. Dzienny jadłospis obejmuje : śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki ( lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.)- dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka ( ciasta, ciastka) lub desery mleczne, owoce( w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. 8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 9. Posiłki musza być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej , gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. 10. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 11. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 12. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 13. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 14. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 15. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 16. Faktury VAT za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 17. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.10-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Handel-Usługi-Gastronomia Elżbieta Żebrowska, Jasienica ulica Pawła Jasienicy 23, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101388,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100642,50

  • Oferta z najniższą ceną: 100642,50 / Oferta z najwyższą ceną: 100642,50

  • Waluta: PLN.Opublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 31.08.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 31.08.2012
Dokument oglądany razy: 1 626