RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wykasowanie punktu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2012

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.

Zamawiający:

Zespół Szkół Publicznych Nr 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

tel. 29 7454412

 1. Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia zapytania ofertowego oszacowana została na kwotę poniżej 14.000 euro ( w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.) i realizowane są w oparciu o art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. rozebranie części fundamentu ogrodzenia z cegieł na zaprawie betonowo – wapiennej – obmiar 5,87 m 3,

 2. wykonanie nowego fundamentu betonowego o wysokości (nad ziemią) 45 cm, szerokości 20 cm zakończonego betonowym daszkiem o szerokości 25 cm i grubości 5 cm (beton zwykły B-15). Obmiar 87 m . W głąb ziemi zgodnie z normami budowlanymi minimum 80 cm;

 3. malowanie fundamentu betonowego – 87 m;

 4. usunięcie paska kostki brukowej z podbudową oraz położenie na nowo po wybudowaniu ogrodzenia – obmiar 45 m 2

 5. prostowanie i naprawa przęseł metalowych i słupków oraz ich montaż – obmiar 87 m;

 6. wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych – obmiar 35 m;

 7. wykonanie słupków bramowych, furtkowych i narożnych z cegły klinkierowej o wysokości 1,75 m

 8. montaż furtki wysokości 1,5 m i szerokości 1m, oraz bramy wjazdowej obmiar 10 m 2,

 9. jednokrotne malowanie farbą olejną przęseł ogrodzenia ( 142 * 2 = 348 m 2);

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru prac.

2. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – 31 październik 2012 r.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę według załącznika nr 3 należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oferta musi zostać oznaczona czytelnym pismem ręcznym lub pieczęcią firmową wraz z adresem i numerem telefonu wykonawcy oraz opisem: „Naprawa ogrodzenia w ZSP Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 26 września 2012 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły.

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26 września 2012 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyrektora.

 1. Kryteria oceny oferty

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak koszty transportu, podatek VAT.

2)Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

3) Cenę ofertową należy podać cyfrowo w walucie PLN.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet zamówienia.

8. Osoba upoważniona do kontaktów; Dorota Pasztaleniec 29 7454412

9. Warunki składania ofert oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

1) Oferty składać mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Ofertę mogą składać Wykonawcy , którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 1.

10. Wykaz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków składania oferty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. 2.

3) Oświadczenie że wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11. Do spraw nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy ustawy z prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków  doc pdf

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  doc pdf

4) wzór umowy doc pdf

5) wzór oferty  doc pdfOpublikował: Aneta Dembek
Publikacja dnia: 18.09.2012
Podpisał: Aneta Dembek
Dokument z dnia: 18.09.2012
Dokument oglądany razy: 809