RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: program zaklasyfikowany do zmiany

Wyprawka szkolna 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013


	Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu Rządowego „Wyprawka szkolna” . 

Głównym celem przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic między uczniami, spowodowanych sytuacją ekonomiczną 
poszczególnych rodzin. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje 
także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki. Pomagając rodzicom uczniów 
poprzez dofinansowywanie zakupu książek pośrednio motywujemy dzieci do większego wysiłku intelektualnego.
Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto 
na osobę w rodzinie. Dla pozostałych ubiegających się dochód nie może przekroczyć 456 zł netto. 

	Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np.: 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, 
potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania itp., również mogą ubiegać się o dofinansowanie. 
Pomoc – bez względu na dochód - mogą otrzymać także uczniowie słabo widzący, niedosłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół 
ponadgimnazjalnych.
Liczba uczniów poza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% liczby uczniów. 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić: 
 • do 225 zł, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • do 325 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej,
 • do 390 zł, dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej,
 • do 445 zł, dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • do 225 zł, 325 zł i 770 zł, dla uczniów niepełnosprawnych (w zależności od klasy, rodzaju 
  niepełnosprawności i rodzaju dofinansowanych podręczników).

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie RACHUNKU LUB FAKTURY VAT za zakupione 
podręczniki.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty są zwracane rodzicom/prawnym opiekunom, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

	Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. Sporządzenie listy zgodnie z kryteriami programu równoznaczne jest z zakwalifikowaniem uczniów do grupy uprawnionych do otrzymania pomocy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 
15 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2013/14, jak również na stronie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej www.mzojo.ostrowmaz.pl w zakładce „wyprawka szkolna 2013”.

Uwaga!
Osoby spełniające kryterium dochodowe (456zł netto na osobę w rodzinie) mogą również ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na w/w stronie w zakładce „stypendia”. 

  Do wniosku o wyprawkę należy dołączyć następujące dokumenty:
1.W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – jedynie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej o korzystaniu ze świadczeń.
2.W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku – dotyczy osób zatrudnionych,
- Zaświadczenia z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia),
- Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego z MOPS (kserokopia),
- Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),
- Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,
-Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,
*Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł. 


Wszelkie pytania proszę kierować do sekretarza szkoły bądź pracownika MZOJO - 
ul. 3-go Maja 66, pokój nr 2
lub pod numerem tel. 29 6795459
od poniedziałku do piątku (8:00 - 16:00) 


DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej 
Sławomir Przeździecki

Załączniki:
-Wniosek wyprawka szkolna 2013- pdf. 
-Program "Wyprawka szkolna"- pdf.
-Rozporządzenie Rady Ministrów- pdf.
-Uchwała Nr 125/2013 - pdf.  Opublikował: Magdalena Ducka
Publikacja dnia: 26.07.2013
Podpisał: Sławomir Przeździecki
Dokument z dnia: 26.07.2013
Dokument oglądany razy: 1 358