RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa układu strony

Wyprawka szkolna 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu Rządowego „Wyprawka szkolna”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic między uczniami, spowodowanych sytuacją ekonomiczną poszczególnych rodzin. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki. Pomagając rodzicom uczniów poprzez dofinansowywanie zakupu książek pośrednio motywujemy dzieci do większego wysiłku intelektualnego.

Kto może otrzymać pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej 2013”?

 • Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej,których kryterium dochodowe wynosi maksymalnie 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód pozostałych ubiegających się,nie może przekroczyć 456 zł netto,

 • Uczniowie pochodzący z rodzin, o dochodzie przekraczającym w/w kwotę, a w której występuje np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania itp.,

 • Uczniowie słabo widzący, niedosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

  * Liczba uczniów poza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% liczby uczniów.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

 • do 225 zł, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 • do 325 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej,

 • do 390 zł, dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej,

 • do 445 zł, dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,

 • do 225 zł, 325 zł i 770 zł, dla uczniów niepełnosprawnych (w zależności od klasy, rodzaju niepełnosprawności i rodzaju dofinansowanych podręczników).

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie RACHUNKU lub FAKTURY VAT za zakupione podręczniki.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty są zwracane rodzicom/prawnym opiekunom, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/14, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. Sporządzenie listy zgodnie z kryteriami programu równoznaczne jest z zakwalifikowaniem uczniów do grupy uprawnionych do otrzymania pomocy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15 WRZEŚNIA 2013 ROKU!

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2013/14, jak również na stronie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej www.mzojo.ostrowmaz.pl w zakładce „wyprawka szkolna 2013”.

Uwaga!

Osoby spełniające kryterium dochodowe (456zł netto na osobę w rodzinie) mogą również ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na w/w stronie w zakładce „stypendia”.

 Do wniosku o wyprawkę należy dołączyć następujące dokumenty:

1.W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – jedynie zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej o korzystaniu ze świadczeń,

2.W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku – dotyczy osób zatrudnionych,

- Zaświadczenia z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia),

- Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub okresowego z MOPS (kserokopia),

- Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),

- Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

*Przyjmuje się, że za 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł.

Wszelkie pytania proszę kierować do sekretarza szkoły bądź pracownika MZOJO -

ul.3-go Maja 66, pokój nr 2

lub

pod numerem tel. 29 6795459

od poniedziałku do piątku (8:00 - 16:00)

DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych

w Ostrowi Mazowieckiej

Sławomir przeździecki

Załączniki:
-Wniosek wyprawka szkolna 2013- pdf. 
-Program "Wyprawka szkolna"- pdf.
-Rozporządzenie Rady Ministrów- pdf.
-Uchwała Nr 125/2013 - pdf.  Opublikował: Magdalena Ducka
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Sławomir Przeździecki
Dokument z dnia: 26.07.2013
Dokument oglądany razy: 1 356