RSS
A A A K
SmodBIP

Stypendia


    Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta udzielana jest na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, do dnia 15 września 2013 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2013 roku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o udzielenie pomocy w omawianej formie  nie może być większa niż 456 zł netto.


 INFORMACJA

        Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto – określające dochód za miesiąc sierpień 2013 r.,

 • zaświadczenie z MOPS-u o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych za miesiąc sierpień 2013 r.,

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy,

 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy),

 • odcinek renty / emerytury za miesiąc sierpień 2013 r.

  Po otrzymaniu decyzji, dotyczącej kwoty przyznanego stypendium należy składać faktury i rachunki. Można załączyć również niżej wymienione dokumenty:

 • zaświadczenie(lub oświadczenia złożone przez rodzica), jeśli rodzice kupili książki sprowadzone przez szkołę i pieniądze wpłacili do wychowawcy, poświadczone -przez dyrektora szkoły oraz wychowawcę -o posiadaniu przez ucznia, zakupionych książek,

 • zaświadczenie od organizatora o okresie trwania kursu i miesięcznej odpłatności,

 • zaświadczenie o wyżywieniu (obiady),

 • zaświadczenie o zakwaterowaniu np. Internat,

 • zaświadczenie odnośnie wycieczki, zielonej szkoły, wyjścia do kina,

 • zaświadczenia o zajęciach pozalekcyjnych np. nauka gry na instrumencie, nauka języka obcego, nauka pływania, zajęcia plastyczne, taneczne, itp.,

Faktury i rachunki będą uwzględniane od 1 lipca 2013 roku! 

Faktury i rachunki imienne wystawione na nazwisko rodzica lub ucznia/słuchacza będą honorowane za zakup biurka, lampki, komputera, odzieży sportowej, podręczników,artykłów szkolnych, art. komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych.

Każde oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „

Wniosek o przyznanie stypendium:  PDF

Przydatne  akty:

- Uchwała NR XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów MazowieckaOpublikował: Magdalena Ducka
Publikacja dnia: 09.08.2013
Podpisał: Sławomir Przeździecki
Dokument z dnia: 26.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 711