RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Stanowisko do spraw księgowości.

 DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład, w tym sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie dokumentów księgowych – budżet.

2) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład, w tym sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie dokumentów księgowych – wydzielony rachunek dochodów.

3) Prowadzenie rejestrów wydatków inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez wszystkie jednostki oświatowe.

Wymagania niezbędne (formalne)
1) Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym lub wyższe magisterskie o podobnym profilu.
2) Dwuletni ogólny staż pracy.
3) Obywatelstwo polskie.
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Znajomość ustaw: kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych.
9) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego oraz programu księgowego VULCAN.

Wymagania dodatkowe
1) Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2) Znajomość programu płacowego VULCAN.
3)Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
4) Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5) Dyspozycyjność.
6) Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1) Miejsce świadczenia pracy: Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.
2) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3) Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
4) Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
2) List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3) Kserokopia dowodu osobistego.
4) Kwestionariusz osobowy.
5) Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
8) Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

9) Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 24) do dnia 12 sierpnia 2016 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

                                                                                          Dyrektor MZOJO

                                                                                         Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 lipca 2016 r.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 29.07.2016
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 29.07.2016
Dokument oglądany razy: 649