RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Stanowisko do spraw księgowości.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Marta Rojek, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Marta Rojek uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Marta Rojek posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości

                                                                                                           Dyrektor MZOJO
                                                                                                         Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 sierpnia 2016 r.

******************************************************************************************************

 DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład, w tym sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie dokumentów księgowych – budżet.

2) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład, w tym sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie dokumentów księgowych – wydzielony rachunek dochodów.

3) Prowadzenie rejestrów wydatków inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez wszystkie jednostki oświatowe.

Wymagania niezbędne (formalne)
1) Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym lub wyższe magisterskie o podobnym profilu.
2) Dwuletni ogólny staż pracy.
3) Obywatelstwo polskie.
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Znajomość ustaw: kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych.
9) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego oraz programu księgowego VULCAN.

Wymagania dodatkowe
1) Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2) Znajomość programu płacowego VULCAN.
3)Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: o pracownikach samorządowych i kodeks pracy.
4) Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5) Dyspozycyjność.
6) Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1) Miejsce świadczenia pracy: Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.
2) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3) Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
4) Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
2) List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3) Kserokopia dowodu osobistego.
4) Kwestionariusz osobowy.
5) Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
8) Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

9) Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 24) do dnia 12 sierpnia 2016 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

                                                                                          Dyrektor MZOJO

                                                                                         Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 lipca 2016 r.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 23.08.2016
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 29.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 569