RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Aktualności

Ogłoszenie


   Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. wszyscy pracownicy wezmą udział w szkoleniu w godzinach od 10.00 – 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy

                                                         Dyrektor MZOJO
                                                       Danuta Włodarczyk

21 listopada 2016 r.

******************************************************************************************************************

DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, wskazanym w uchwale Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz miejskich instytucji kultury jako jednostka obsługująca od 1 stycznia 2017 r.

10 listopada 2016 r. 

*****************************************************************************************************************

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Marta Rojek, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Marta Rojek uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Marta Rojek posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości

                                                                                                     Dyrektor MZOJO
                                                                                                   Danuta Włodarczyk

 22 sierpnia 2016 r.

*****************************************************************************************************************

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych do zatrudnienia wybrana została:

p. Barbara Szczapa, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Barbara Szczapa uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Barbara Szczapa posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. kadrowo – administracyjnych.

                                                                                                      Dyrektor MZOJO
                                                                                                   Danuta Włodarczyk

      22 sierpnia 2016 r.

****************************************************************************************************

Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"


W ramach programu pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabo słyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
       W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
        Przepisu tego nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. l ustawy o systemie oświaty.
Szczegóły dotyczące wysokości dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych znajdują się TUTAJ.

Wniosek
Aby uzyskać pomoc w ramach programu Wyprawka szkolna 2016, niezbędne jest złożenie do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, wniosku w terminie do 9 września 2016 r.
Wniosek mogą złożyć:
1) rodzice ucznia,
2) prawni opiekunowie,
3) rodzice zastępczy,
4) osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
5) pełnoletni uczeń.

Za zgodą w/w osób dokument może zostać złożony również przez inne osoby, np. przez nauczyciela, pracownika socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).

Dyrektor szkoły zwraca wnioskodawcom koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, po otrzymaniu dowodów zakupu, do wysokości pomocy określonej szczegółowo w § 3 Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045).

Dowodem zakupu może być:
a) imienna faktura VAT (wystawiona na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych),
b) rachunek, (wystawiony na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych),
c) paragon,
d) oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych.

W przypadku zakupu dla grupy uczniów, koszt zakupu będzie zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) nazwę i adres szkoły,
3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
5) kwotę zakupu,
6) datę zakupu,
7) czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045);

Załączniki:
1. Wniosek.
2. Oświadczenie.

29 lipca 2016 r. 

******************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************


06.05.2016 r.

AktualnościOpublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 21.11.2016
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 61 767