RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Stanowiska do spraw księgowości.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O WYNIKU NABORU
NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

W wyniku zakończenia procedury naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze do spraw księgowości do zatrudnienia wybrana została:

p. Joanna Wójcik, zam. Ostrów Mazowiecka

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 2 kandydatów spełnia wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania.

W wyniku postepowania konkursowego p. Joanna Wójcik uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Joanna Wójcik posiada odpowiednie wyksztalcenie, przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości. 

Na drugie stanowisko urzędnicze nie dokonano wyboru.

                                                                         Dyrektor MZOJO
                                                                        Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, dnia 5 grudnia 2016 r.

*********************************************************************************************************

 DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a


nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, wskazanym w uchwale Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz miejskich instytucji kultury jako jednostka obsługująca od 1 stycznia 2017 r.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych, w tym sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz księgowanie dokumentów księgowych.

2. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzania list płac, sporządzanie list płac.

3. Obsługa finansowo – księgowa ZFŚS.

4. Terminowe rozliczanie należnych podatków z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

5. Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku.

6. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników.

7. Sporządzanie i wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia.

8. Obsługa i ewidencja zdarzeń gospodarczych dla celów podatku VAT.

9. Opisywanie faktur i rachunków pod względem celowości wydatków (dotyczy kosztów stałych).

10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych obsługiwanych jednostek przez Centrum Usług Wspólnych.

11. Ewidencjonowanie i obsługa operacji gospodarczych gotówkowych i bezgotówkowych.

12. Sporządzanie sprawozdań wymaganych prawem,
13. Prowadzenie rejestru wszystkich zakupów dokonywanych w obsługiwanych jednostkach w celu sporządzania sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym.
2. Minimum 5 - letni ogólny staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych.
9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego.

Wymagania dodatkowe
1. Wskazane co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy i karty nauczyciela.
3. Znajomość programu księgowo – płacowego VULCAN.
4. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5. Dyspozycyjność.
6. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na okres do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), począwszy od 1 stycznia 2017 r.
4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
8. Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

9. Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 21) do dnia 24 listopada 2016 r., do godziny 16.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Dyrektor MZOJO

Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, dnia 10 listopada 2016 r.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 06.12.2016
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 10.11.2016
Dokument oglądany razy: 2 204