RSS
A A A K
SmodBIP

O Nas

      Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej powstało w wyniku zmiany nazwy Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej (powołanego uchwałą Nr XVIII/114/1991 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 1991 roku) na mocy uchwały Nr XXV/180/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r.
      Zgodnie z uchwałą Nr XXV/181/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. Centrum realizuje wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. miejskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – zgodnie z zapisami statutowymi Centrum.
      Centrum prowadzi również wspólną obsługę miejskich jednostek kultury takich jak Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w zakresie określonym w porozumieniach zawartych pomiędzy Centrum a tymi jednostkami w dniu 2 stycznia 2017 r.


Centrum jest jednostką budżetową miasta Ostrów Mazowiecka..


Do głównych zadań Centrum należy:

 1. pomoc w sporządzaniu projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek;
 2. realizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach;
 3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 4. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości ;
 5. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 6. obsługa finansowo-księgowa Pracowniczego Funduszu Świadczeń Socjalnych w obsługiwanych jednostkach, w tym wypłata świadczeń;
 7. obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych obsługiwanych jednostek, w tym m.in. rozliczanie płatności za żywienie w przedszkolach miejskich oraz opłat za wychowanie przedszkolne;
 8. obsługa bankowa wszystkich rachunków bankowych należących do obsługiwanych jednostek;
 9. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;
 10. sprawozdawczość (w pełnym zakresie), czyli sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych przewidzianych w obowiązującym prawie, w tym deklaracji podatkowych, deklaracji i innych dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, informacji PFRON;
 11. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i obsługiwanych instytucji kultury;
 12. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych,
 13. obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Centrum;
 14. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, w tym baza danych SIO dla miasta Ostrów Mazowiecka;
 15. naliczanie dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla niepublicznych jednostek oświatowych.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 17.01.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 019