RSS
A A A K
SmodBIP

Warunki uzyskania dotacji

Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), wnioski o dotację dla szkół/placówek niepublicznych powinny być składane w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka – w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych.

Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Ostrów Mazowiecka (stanowisko takie zgodne jest z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II GSK 2212/14 z dnia 8 marca 2016 r.).

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 5 dnia każdego miesiąca.

Wypłata dotacji następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, w grudniu do 15 dnia miesiąca.

Szczegółowy tryb udzielania dotacji w Mieście Ostrów Mazowiecka określony został w uchwale nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 20.02.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 026