RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Stanowisko urzędnicze ds. płacowych

 DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Sporządzanie list płac pracowników CUW i obsługiwanych jednostek oświatowych, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez te jednostki,
2) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych,
3) Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych,
4) Prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
5) Sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych, informacji PFRON,
6) Prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
7) Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownikom CUW i obsługiwanych jednostek oświatowych,
8) Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo-płacowym do GUS, Kuratorium Oświaty oraz inne według potrzeb,
9) Prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac i zatrudnienia, w tym:
a) uzgadnianie rozliczeń wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie zestawień naliczonych zaliczek na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,
10) Organizowanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
11) Przygotowywanie finansowej dokumentacji emerytalno-rentowej,

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym.
2. Minimum 5 - letni ogólny staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Znajomość ustaw: kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,
9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego.

Wymagania dodatkowe
1. Wskazane co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe.
3. Znajomość programu płacowego VULCAN.
4. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5. Dyspozycyjność.
6. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na okres do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), począwszy od 1 września 2017 r.
4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kwestionariusz osobowy. PDF  WORD
5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
8. Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

9. Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 21) do dnia 19 czerwca 2017 r. do godziny 16.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu.

W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.


Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych.

                                                                 Dyrektor CUW

                                                             Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, dnia 5 czerwca 2017 r.Opublikował: Aneta Siwek
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 365