RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Stanowisko do spraw kadrowo administracyjnych.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych W Ostrowi Mazowieckiej
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych
w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowo-administracyjnych do zatrudnienia wybrana została:

p. Barbara Szczapa, zam. Ostrów Mazowiecka


UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 2 oferty pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że 1 kandydat spełnia wymogi formalne, natomiast drugi kandydat nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem spełniającym wymagania.

W wyniku postępowania konkursowego p. Barbara Szczapa uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że p. Barbara Szczapa posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. kadrowo – administracyjnych.

                                                                                                             Dyrektor MZOJO
                                                                                                           Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 sierpnia 2016 r.

******************************************************************************************************

 DYREKTOR
Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Zakładu oraz wspieranie merytoryczne w powyższym zakresie dyrektorów jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład.
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Prowadzenie spraw z zakresu bhp i przeciwpożarowych.
4) Prowadzenie składnicy akt Zakładu.
5) Prowadzenie spraw administracyjnych, w tym w zakresie: Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt, kontrola zarządcza i inne.
6) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej i prowadzenie spraw dotyczących: odbywania stażu, zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
7) Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją placówek oświatowych obsługiwanych przez Zakład.

Wymagania niezbędne (formalne)
1) Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym lub wyższe magisterskie o podobnym profilu.
2) Dwuletni ogólny staż pracy.
3) Obywatelstwo polskie.
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Znajomość ustaw: karta nauczyciela, kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa zamówień publicznych.
9) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego oraz programu inwentarzowego STOCK.

Wymagania dodatkowe
1) Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2) Znajomość programu płacowego VULCAN.
3) Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: karta nauczyciela, o pracownikach samorządowych i kodeks pracy
4) Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5) Dyspozycyjność.
6) Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1) Miejsce świadczenia pracy: Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.
2) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3) Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
4) Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem):
1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
2) List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
3) Kserokopia dowodu osobistego.
4) Kwestionariusz osobowy.
5) Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
8) Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
9) Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 24) do dnia 12 sierpnia 2016 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.


                                                                                           Dyrektor MZOJO

                                                                                          Danuta Włodarczyk

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 lipca 2016 r.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 27.11.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 29.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 438