RSS
A A A K
SmodBIP

Stanowisko ds. płacowych - listopad 2018

 DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) Sporządzanie list płac pracowników CUW, miejskich przedszkoli, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez te jednostki,
2) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych,
3) Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych,
4) Prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,
5) Sporządzanie deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych, informacji PFRON,
6) Prowadzenie dokumentacji potrąceń, w tym komorniczych,
7) Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracownikom CUW, miejskich przedszkoli, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich,
8) Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowo-płacowym do GUS, Kuratorium Oświaty oraz inne według potrzeb,
9) sporządzanie informacji dla jednostek oświatowych i dla Centrum w zakresie Systemu Informacji Oświatowej,
10) Prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac i zatrudnienia, w tym:
a) uzgadnianie rozliczeń wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie zestawień naliczonych zaliczek na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,
11) Organizowanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń, w tym za pomocą systemu eCorpoNet lub innego systemu informatycznego stosowanego przez bank obsługujący Centrum,
12) Przygotowywanie finansowej dokumentacji emerytalno-rentowej.

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Minimum 2 - letni ogólny staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Znajomość ustaw: kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, kpa.
9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego.


Wymagania dodatkowe
1. Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sferze budżetowej.
2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych.
3. Znajomość programu płacowego VULCAN.
4. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
5. Dyspozycyjność.
6. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na okres do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), począwszy od 1 stycznia 2019 r.
4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy: PDF, WORD
3. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne (związane tematycznie ze stanowiskiem płacowym).
6. Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 21) do dnia 7 grudnia 2018 r. do godziny 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płacowych w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych.
3. Oferta, która wpłynie po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będzie rozpatrywana i zostanie odesłana w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru na wolne stanowisko ds. płacowych zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: cuw@ostrowmaz.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
6. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Dyrektor CUW

Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2018 r.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 27.11.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 670