RSS
A A A K
SmodBIP

Stanowisko ds. księgowości - grudzień 2018

 DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych (CUW)
w Ostrowi Mazowieckiej
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i bankowej obsługiwanych przez Centrum jednostek zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zarządzeniami i wytycznymi w sprawie realizacji planów finansowych i budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie środków budżetowych, pozabudżetowych i rachunków specjalnych, w tym rozliczenie podatku VAT,
2) prowadzenie analizy kosztów jednostkowych oraz norm organizacyjnych, finansowych i rzeczowych dotyczących obsługiwanych jednostek,
3) sporządzanie miesięcznych zestawień dochodów budżetowych, pozabudżetowych i rachunków specjalnych,
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w tym:
a) organizowanie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych, w tym rozliczenie podatku VAT,
b) sprawdzanie i opisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
c) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
d) organizowanie i dokonywanie płatności, za zobowiązania obsługiwanych jednostek,
e) obsługa obrotu gotówkowego (kasy),
5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
6) uzgadnianie zakupów majątkowych, tworzenie zestawień uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia majątku,
7) sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych,
8) prowadzenie rejestru zawieranych umów z zakresu zamówień publicznych,
9) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej,

Wymagania niezbędne (formalne)
1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub wyższe magisterskie o podobnym profilu
2. Minimum 2 - letni ogólny staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Znajomość przepisów ustawy: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, kpa.
9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego (w szczególności Word i Excel).


Wymagania dodatkowe

1. Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sferze budżetowej.
2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
3. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
4. Dyspozycyjność.
5. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

Warunki pracy ma stanowisku
1. Miejsce świadczenia pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony na okres do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), począwszy od 1 lutego 2019 r.
4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy: PDF, WORD 
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne (związane tematycznie ze stanowiskiem ds. księgowości).
6. Oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

Miejsce i termin złożenia dokumentów
1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 21) do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 16.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych.
3. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru na wolne stanowisko ds. księgowości zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych.


Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kazimierza Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: cuw@ostrowmaz.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
6. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


Dyrektor CUW
Danuta Włodarczyk


Ostrów Mazowiecka, 31 grudnia 2018 r.Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 559