RSS
A A A K
SmodBIP

2017

Dotacja miesięczna


Zaliczkowe stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2017.


Szanowni Państwo,
przekazuję informację o wysokości zaliczkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m. Ostrów Mazowiecka osoby prawne i fizyczne.

Kwoty dotacji określone zostały zgodnie z nowymi zasadami naliczania dotacji dla szkół/placówek niepublicznych, wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), w oparciu o:

wydatki bieżące przedszkoli prowadzonych przez m. Ostrów Mazowiecka ujęte w budżecie m. Ostrów Mazowiecka na rok 2017 aktualnym na dzień 1 stycznia 2017 r.,
algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
dane o kwotach subwencji zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla m. Ostrów Mazowiecka na rok 2016 – ostateczna wysokość subwencji na rok 2017 nie jest jeszcze znana,
liczbę wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.
Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisów ustawowych.

*******************************

Warunki uzyskania dotacji


Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), wnioski o dotację dla szkół/placówek niepublicznych powinny być składane w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka – w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych.

Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę wyłącznie po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Ostrów Mazowiecka (stanowisko takie zgodne jest z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II GSK 2212/14 z dnia 8 marca 2016 r.).

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 5 dnia każdego miesiąca.

Wypłata dotacji następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, w grudniu do 15 dnia miesiąca.

Szczegółowy tryb udzielania dotacji w Mieście Ostrów Mazowiecka określony został w uchwale nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

*******************************

Metryczka subwencji oświatowej 2017 m. Ostrów Mazowiecka

Metryczka subwencji oświatowej 2017 m. Ostrów Mazowiecka

*******************************

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów


Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

*******************************

Subwencja na specjalną organizację nauki

Subwencja na specjalną organizację nauki Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 21.03.2019
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 18.03.2019
Dokument oglądany razy: 592