RSS
A A A K
SmodBIP

Wyprawka szkolna 2019

 Informacje ogólne o programie – „Wyprawka szkolna”


Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
W roku 2019 program kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne
do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).


Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:


• do kwoty 225 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy


• do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia


• do kwoty 445 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.


Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek
Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2010.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zgodnie z zarządzeniem nr 109/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 sierpnia 2019 r. wnioski wraz z załącznikami – należy złożyć w terminie do 30 września 2019 r.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.


Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko ucznia,
• nazwę i adres szkoły,
• klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
• wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
• kwotę i datę zakupu,
• czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.


Kto wypłaca pomoc
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub Ministra Obrony Narodowej – zwrotu kosztu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
Środki zostaną przelane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kazimierza Warchalskiego 3.


Bliższe informacje w sprawie programu można uzyskać w sekretariatach szkół oraz w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Kazimierza Warchalskiego 3, pok. 24 – p. Danuta Włodarczyk, tel. 29 67 998 24, dwlodarczyk@cuw.ostrowmaz.pl


Do pobrania:
1. wniosek doc, wniosek pdf;
2. oświadczenie ws. zakupu doc, oświadczenie ws. zakupu pdf;
3. oświadczenie nr konta bankowego doc; oświadczenie nr konta bankowego pdf;


 Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Danuta Włodarczyk
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 222